Urząd Miejski

Strona główna Samorząd Urząd Miejski

URZĄD MIEJSKI W PACZKOWIE

adres: 48-370 Paczków, ul. Rynek 1
tel. +48 77 431 67 91
fax +48 77 544 90 04
www: www.paczkow.bip.net.pl
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NIP: 753-00-14-002
Regon: 000529373

Godziny pracy UM:

 • poniedziałek - piątek: od 7.00 do 15.00

Burmistrz przyjmuje interesantów w siedzibie Urzędu Miejskiego w każdy poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 15.00.

Godziny pracy kasy UM:

 • poniedziałek - piątek od 7.00 do 14.00

UWAGA! KASA URZĘDU MIEJSKIEGO ZMIENIŁA LOKALIZACJĘ - OD 1 LUTEGO 2013 ROKU KASA UM DOSTĘPNA JEST NA PARTERZE (OBOK URZĘDU STANU CYWILNEGO).

Konta bankowe:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
nr 55 9588 0004 1720 0000 2000 0010 (opłata skarbowa, podatki i opłaty lokalne, sprzedaż alkoholu)
wpłaty zagraniczne:
swift code: PLGBWCPLPP

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO W PACZKOWIE

URZĄD STANU CYWILNEGO / WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

parter, pokój nr 5
Naczelnik Wydziału: Zdzisława Liczner
Kierownik USC: Renata Sobula
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (77) 431 67 91 wew. 120

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należą sprawy dotyczące w szczególności:

 • ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
 • sporządzania spisów wyborców do referendum krajowego i lokalnego oraz do wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu, Rady Miejskiej, Parlamentu Europejskiego,
 • zgromadzeń,
 • zbiórek publicznych.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno ? opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

 • rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 • sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
 • sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 • przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 • przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 • wykonywania zadań wynikających z Konkordatu,
 • prowadzenia korespondencji w sprawach obywateli zamieszkałych w kraju i za granicą.
 • zmiany imion i nazwisk,
 • upowszechniania i rozwijania świeckiej obrzędowości rodzinnej:
  - organizowanie uroczystości nadania imienia dziecku oraz długoletniego pożycia małżeńskiego,
  - wnioskowanie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie jubilatom odznaczeń długoletniego pożycia małżeńskiego,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy i prowadzenie akt spraw testamentowych.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI 

parter, pokoje nr 2, 3, 4
Naczelnik Wydziału:
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (77) 431 67 91 wew. 111, 114, 115

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w szczególności należy:

 • opracowywanie założeń polityki mieszkaniowej Gminy, w tym propozycji zasad najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • przedstawianie projektów polityki czynszowej oraz propozycji opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
 • przeprowadzanie procedury przyznawania lokali mieszkalnych, w tym socjalnych, i tymczasowych,
 • współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,
 • prowadzenie oraz nadzorowanie wszystkich spraw dotyczących zarządzania nieruchomościami wspólnymi, w tym funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych, w których  Gmina jest współwłaścicielem,
 • prowadzenie cmentarzy, w tym cmentarzy wojennych,
 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • utrzymywanie we właściwym stanie miejsc pamięci,
 • gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • ustalanie wartości nieruchomości oraz cen i opłat za ich korzystanie,
 • komunalizacja mienia,
 • prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
 • prowadzenie procedury przekazywania mienia jednostkom pomocniczym Gminy,
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych,
 • prowadzenie postępowań w zakresie opłat adiacenckich.
 • ochrona powietrza atmosferycznego,
 • prowadzenie gospodarki wodnej, nasiennictwa i łowiectwa,
 • prowadzenie działań z zakresu zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 • ochrona i kształtowanie środowiska, w tym:
- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
- wykonywanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
- tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych,
- nadzór nad gospodarką odpadami na terenie Gminy,
- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia,
 • ochrona gruntów rolnych i leśnych w tym:
- rolnicze wykorzystanie gruntów,
- rekultywacja nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,
 •  przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,
 • zlecanie prac geodezyjno ? kartograficznych,
 • prowadzenie oraz nadzorowanie postępowań rozgraniczeniowych i podziałów nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracja nieruchomości,
 • przygotowywania materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
 • koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych oraz związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • obsługa techniczno-biurowa Gminnej Komisji Urbanistycznej,
 • przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania odpisów i wyrysów,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny,
 • dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym ustalanie opłat planistycznych,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • ochrona i opieki nad zabytkami,
 • opracowywanie planów i propozycji zadań inwestycyjnych oraz remontów,
 • przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji poszczególnych inwestycji oraz remontów,
 • podejmowanie niezbędnych działań na etapie wykonawstwa zadań inwestycyjnych oraz remontowych,
 • nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesów inwestycyjnych i remontowych oraz dokonywanie szczegółowego rozliczania zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • organizowanie i przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • sporządzanie dokumentacji niezbędnej do przekazania wykonanych inwestycji docelowemu użytkownikowi,
 • prowadzenie ewidencji oraz numeracji dróg gminnych i obiektów mostowych oraz ich bieżąca aktualizacja,
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
 • budowa, modernizacja, ochrona i remontów dróg,
 • bieżąca kontrola stanu technicznego nawierzchni dróg i chodników, oznakowanie poziome, pionowe i kanalizacja deszczowa,
 • kontrola stanu technicznego obiektów mostowych,
 • utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych,
 • przygotowywanie oraz nadzorowanie zimowego utrzymania dróg,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia stref płatnego parkowania oraz nadzorowanie wszystkich spraw związanych z ich funkcjonowaniem,
 • określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
 • koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
 • utrzymywanie rowów komunalnych,
 • planowanie sieci oświetlenia ulicznego, jego bieżące utrzymanie i kontrola stanu technicznego; rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia ulicznego,
 • organizowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy,
 • współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi; opracowywanie umów i nadzór ich wykonywania w tym zakresie.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

I piętro, pokoje nr 8, 10, 11
Naczelnik Wydziału / Sekretarz: Iwona Cymara
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (77) 431 67 91 wew. 102,103, 109

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należą sprawy dotyczące w szczególności:

 • zapewnienia obsługi organizacyjnej Burmistrza, Zastępcy Burmistrza,
 • obsługa sekretariatu,
 • przyjmowania, wysyłania i rozdzielania korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
 • ekspedycji przesyłek pocztowych na terenie miasta a także Gminy,
 • prowadzenia ewidencji korespondencji,
 • prowadzenia ewidencji delegacji pracowników Urzędu,
 • prowadzenia zbiorczej ewidencji skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu, przekazywania ich Wydziałom oraz  właściwym jednostkom organizacyjnym do załatwienia według właściwości,
 • przyjmowania, analizowania i przekazywania do właściwego Urzędu Skarbowego oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Gminy,
 • prowadzenia archiwum zakładowego oraz archiwów przejętych po zlikwidowanych gminnych jednostkach organizacyjnych,
 • wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem referendum krajowego i lokalnego oraz z wyborami: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu, Rady Miejskiej, Parlamentu Europejskiego,
 • przechowywania i kompletowania dokumentów związanych z powstaniem i funkcjonowaniem jednostek, zakładów budżetowych, instytucji kultury i spółek gminnych,
 • przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
 • prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie, Straży Miejskiej, a także dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • kompletowania wniosków emerytalno-rentowych,
 • ewidencjonowania czasu pracy pracowników,
 • organizowania szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
 • prowadzenia spraw socjalnych pracowników Urzędu,
 • prowadzenia praktyk uczniowskich,
 • sporządzania wniosków o organizację robót publicznych, prac interwencyjnych, staży i przygotowania zawodowego,
 • bieżącej współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
 • nadzór nad pracownikami obsługi zatrudnionymi w Urzędzie,
 • utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,
 • zabezpieczenia mienia oraz organizacji ochrony gmachu Urzędu,
 • prowadzenia rejestru zarządzeń Burmistrza jako kierownika jednostki,
 • udostępniania informacji publicznej,
 • edycji Biuletynu Informacji Publicznej,
 • procedury udzielania dotacji organizacjom pozarządowym,
 • prowadzenia spraw związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych,
 • prowadzenia Centralnego Rejestru Umów,
 • obsługi posiedzeń Burmistrza.
 • prenumeraty czasopism, dzienników urzędowych oraz wydawnictw fachowych,
 • gospodarki pieczęciami i pieczątkami urzędowymi tablicami urzędowymi,
 • zaopatrywania Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
 • gospodarki środkami rzeczowymi, drukami, formularzami,
 • prowadzenia biblioteki urzędowej,
 • prowadzenia rejestru upoważnień Burmistrza, zleceń i zamówień,
 • organizowania dyżurów w Urzędzie,
 • przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Wydziałami i samodzielnymi stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 • przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę i jej komisje,
 • przesyłanie uchwał organom nadzoru prawnego, zapewnianie ich ogłaszania w dzienniku urzędowym, prasie i na tablicach ogłoszeń,
 • przekazywanie uchwał Rady osobom odpowiedzialnym merytorycznie za ich realizację,
 • przekazywanie - za pośrednictwem sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 • przekazywanie zarządzeń Burmistrza dotyczących finansów publicznych Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 • przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji,
 • protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
 • prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza, jako organu,
 • prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 • organizowanie szkoleń radnych,
 • przyjmowanie, analiza i przekazywanie właściwym organom oświadczeń majątkowych radnych,
 • wykonywanie wszystkich czynności związanych z wyborami ławników,
 • przygotowywanie materiałów oraz czuwanie nad prawidłowością przebiegu wyborów do organów jednostek pomocniczych Rady,
 • organizowanie współpracy z jednostkami pomocniczymi Rady,
 • przygotowywanie uchwał w formacie XML,
 • obsługa i edycja BIP w zakresie informacji dot. Rady, prawa miejscowego oraz zarządzeń Burmistrza jako organu,
 • określaniem celów, strategii i polityki zabezpieczania systemu informatycznego,
 • opracowywaniem i nadzorowaniem stosowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
 • wykonywaniem obowiązków administratora systemu informatycznego oraz administratora bezpieczeństwa informacji,
 • instalacja, konfiguracja, konserwacja systemów informatycznych i urządzeń peryferyjnych oraz utrzymywanie ich sprawnego działania,
 • nadzór nad użytkownikami sprzętu informatycznego na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • nadzór nad prawidłowym tworzeniem kopii danych umożliwiających odtworzenie danych w przypadku awarii urządzeń informatycznych,
 • dbałość o bezpieczeństwo systemu informatycznego, ochrona wartościowych lub ważnych danych przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub niepożądanym dostępem,
 • identyfikowanie i analizowanie zagrożeń dla systemu informatycznego,
 • określanie sposobów zabezpieczeń systemu informatycznego adekwatnych do zagrożeń i ryzyka,
 • opracowywanie i wdrażanie programu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz informatycznej ochrony danych osobowych,
 • opracowywanie planów awaryjnych na wypadek naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego,
 • wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w Urzędzie,
 • osoba pełniąca funkcję administratora sieci informatycznej jest także administratorem bezpieczeństwa informacji,
 • przeprowadzanie kontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz badanie i ocena ich działalności,
 • przeprowadzanie na polecenie Burmistrza Gminy kontroli doraźnych, problemowych,
 • przygotowywanie wniosków pokontrolnych i wystąpień,
 • opracowywanie planów kontroli,
 • analiza protokołów kontroli zewnętrznych oraz nadzór i monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
 • współpraca z osobami przeprowadzającymi kontrole zewnętrzne,
 • zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i osobom przebywającym czasowo na ich terenie,
 • współdziałanie z organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem publicznym, organizowaniem i niesieniem pomocy i ratunku,
 • wykonywanie zadań zarządzania kryzysowego na terenie gminy zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym,
 • powołanie zespołu zarządzania kryzysowego,
 • obsługa kancelaryjno ? biurowa GZZK,
 • przygotowanie planów zarządzania kryzysowego,
 • przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych,
 • przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych w planie zarządzania kryzysowego,
 • utrzymywanie baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego,
 • przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
 • zapewnienie spójności między planami zarządzania kryzysowego a innymi planami sporządzanymi w tym zakresie,utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego,
 • zapewnienie funkcjonowania Gminy w sytuacji kryzysowej,
 • zapewnienie funkcjonowania i możliwości odtworzenia infrastruktury krytycznej,
 • ciągłe monitorowanie zagrożeń,
 • racjonalne gospodarowanie siłami i środkami w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc udzielaną ludności w zapewnieniu jej warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych,
 • szkolenia w ramach zarządzania kryzysowego,
 • planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń miejscowych i ich analizowanie,
 • planowanie i organizowanie systemów ostrzegania ludności,
 • organizacja łączności alarmowej,
 • zapobieganie i reagowanie w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych,
 • propagowanie i analizowanie działalności straży pożarnej,
 • popularyzacja ochrony przeciwpożarowej,
 • wyposażenie w sprzęt służb przeciwpożarowych,
 • planowanie zabezpieczenia Gminy przed powodzią oraz analizowanie zagrożenia,
 • akcje przeciwpowodziowe,
 • opracowywanie i uzgadnianie  planów w zakresie działania obrony cywilnej,
 • organizacja formacji obrony cywilnej,
 • organizacja ewakuacji ludności,
 • zaopatrzenie formacji w sprzęt obrony cywilnej,
 • utrzymanie i nadzór nad magazynem obrony cywilnej,
 • tworzenie bazy obrony cywilnej ARCUS,
 • popularyzacja obrony cywilnej oraz szkolenia w tym zakresie,
 • planowanie w zakresie spraw obronnych,
 • tworzenie planów i programów szkoleń obronnych,
 • organizowanie systemu kierowania obronnością,
 • przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
 • przygotowanie dróg i obiektów o znaczeniu obronnym na potrzeby obronne państwa,
 • nakładanie obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykonywanie,
 • przeznaczenie rzeczy ruchomych i nieruchomości na cele świadczeń na rzecz obronności oraz ich wykonywanie,
 • tworzenie planów akcji kurierskiej treningów i szkoleń dotyczących mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych,
 • organizacja i szkolenia w ramach systemu stałych dyżurów Burmistrza,
 • odszkodowania za utratę lub uszkodzenie  oraz za szkody wynikłe z utrzymania przedmiotów świadczeń rzeczowych,
 • realizacja zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązków państwa ? gospodarza (HNS),
 • zawieranie porozumień i ich realizacja z organami administracji państwowej,
 • prowadzenie rejestru osób na potrzeby  prowadzenie kwalifikacji wojskowej  oraz założenia ewidencji wojskowej,
 • prowadzenie listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej,
 • sporządzanie i wysyłanie wezwań do stawienia się przed powiatową komisja lekarską,
 • nakładanie na  osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządzenie przymusowego doprowa?dzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • prowadzenie rejestru osób poszukiwanych do kwalifikacji wojskowej,
 • reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • wydawanie zezwoleń związanych z imprezami masowymi o charakterze artystycznym, sportowym i rozrywkowym.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
II piętro, pokój nr 14
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (77) 431 67 91 wew. 160

ARCHIWUM URZĘDU MIEJSKIEGO

budynek ZUKiM - ul. Mickiewicza 3
tel. (77) 431 64 22 wew. 44

 

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

II piętro, pokoje nr 16, 17, 18
Naczelnik Wydziału / Skarbnik Gminy: Dariusz Wąsiak
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (77) 431 67 91 wew. 180, 181, 182, 184

Do zadań Wydziału Finansowo ? Budżetowego należy:

 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
 • bieżąca analiza i kontrola realizacji budżetu Gminy oraz udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
 • prognozowanie, monitorowanie i raportowanie stanu zadłużenia Gminy oraz obsługa zadłużenia,
 • zarządzanie płynnością finansową Gminy,
 • dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 • opiniowanie planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych oraz sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 • zapewnianie obsługi finansowo ? księgowej i kasowej: Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
 • uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych z zakresu prowadzonych spraw,
 • prowadzenie ewidencji księgowej mienia komunalnego,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • rozliczanie inwentaryzacji,
 • dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie postępowań w sprawach windykacji wymagalnych należności z tytułu podatków, opłat i innych należności cywilnoprawnych,
 • prowadzenie postępowań w sprawach odraczania, umarzania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i administracyjnoprawny,
 • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz do postępowania zabezpieczającego,
 • prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 • wymiar podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego,
 • prowadzenie postępowań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego,
 • prowadzenie spraw związanych z wymiarem i ulgami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • przygotowywanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika,
 • planowanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego,
 • prowadzenie kontroli podatkowej,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej,
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów niezbędnych w pracy Referatu, 
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu zadań Referatu,
 • rozpatrywanie wniosków o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, 
 • prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w zakresie podatków lokalnych i podatku rolnego,
 • gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu.

 

KASA URZĘDU MIEJSKIEGO

pater, obok Urzędu Stanu Cywilnego (na wprost wejścia głównego)
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (77) 431 67 91 wew. 185

Do zadań kasy należy przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych, np. podatków czy opłat lokalnych.

WYDZIAŁ OŚWIATY

II piętro, pokój nr 15
Naczelnik Wydziału: Katarzyna Rolka
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (77) 431 67 91 wew. 170

Do zadań Wydziału Oświaty należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:

 • zakładania, prowadzenia, przekształcania i likwidacji przedszkoli i szkół publicznych,
 • przechowywania i kompletowania dokumentów związanych z powstaniem i funkcjonowaniem przedszkoli i szkół publicznych,
 • zatwierdzania arkuszy organizacyjnych i aneksów przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę,
 • wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • dowozu uczniów do szkół,
 • konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły publicznej prowadzonej przez Gminę,
 • prowadzenia akt osobowych dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę,
 • kształcenia specjalnego w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę,
 • pomocy materialnej dla uczniów,
 • dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
 • ewidencji danych w ramach Systemu Informacji Oświatowej,
 • realizacji programów zdrowotnych,
 • konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych i gimnazjach,
 • awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
 • dotowania podmiotów prowadzących  szkoły i placówki publiczne i niepubliczne,
 • nadzorowania realizacji projektów unijnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę,
 • opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

ul. Słowackiego 4 (dawne Gminne Centrum Informacji)
Naczelnik Wydziału: Katarzyna Lelek
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. / fax (77) 431 60 41

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należą sprawy dotyczące:

 • świadczeń rodzinnych,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • dodatków energetycznych,
 • Karty Dużej Rodziny,
 • Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Zadania te realizowane są w szczególności poprzez :

 • wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, Karty Dużej Rodziny, Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz kompletowanie dokumentów w tych sprawach,
 • prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych,  świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, Karty Dużej Rodziny, Opolskiej Karty Rodziny i Seniora,
 • współpracę w prowadzeniu postępowań z organami, które ustalają uprawnienia do świadczeń rodzinnych dla rodzin w których zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego,
 • prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym przeprowadzanie wywiadów, kierowanie wniosków do Urzędu Pracy, do Prokuratury, Sądu i Starostwa Powiatowego,
 • przekazywanie do Biura Informacji Gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych,
 • bieżącą współpracę z komornikami, organami właściwymi wierzyciela oraz organami właściwymi dłużnika,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach o zwrot dla dłużników alimentacyjnych,
 • bieżące wprowadzanie danych do programów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych,  świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, Karty Dużej Rodziny,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania, zmiany, uchylenia lub odmowy uprawnień do świadczeń rodzinnych,  świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, Karty Dużej Rodziny,
 • prowadzenie postępowań w sprawach o ustalenie i zwrot świadczeń nienależnie pobranych, oraz umorzeń zadłużeń w tych sprawach lub rozłożenia na raty,
 • sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych,  świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych,
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych kwartalnych, półrocznych i rocznych dotyczących prowadzonych spraw,
 • analizę i weryfikację planów budżetowych dotycząca środków przeznaczonych na realizację prowadzonych zadań,
 • wykonywanie prac kancelaryjnych wydziału.

 

WYDZIAŁ KOORDYNACJI PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

parter, pokój nr 5a
Naczelnik Wydziału / Zastępca Burmistrza: Robert Piegza
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. / fax (77) 431 60 41 wew. 150, 151

Do zadań Wydział Koordynacji Programów Europejskich i Rozwoju Przedsiębiorczości należą sprawy w szczególności dotyczące:

 • opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,
 • przygotowywania materiałów dla potrzeb zespołów, komisji, związków i organizacji - planowanie rozwoju lokalnego wg standardów europejskich (opracowywanie wieloletnich planów, w tym planów inwestycyjnych i programów rozwoju lokalnego),
 • analizowania i diagnozowania zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,
 • prowadzenia analizy rozwoju Gminy,
 • organizowania działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej,
 • koordynacji działań w zakresie przygotowywania wniosków o pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej i funduszy krajowych,
 • bieżącej analizy dostępnych informacji i materiałów dotyczących możliwości i sposobów pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz,
 • współdziałania z innymi gminami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi,
 • realizacji spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej,
 • organizacji systemu informacji ułatwiających podjęcie działalności gospodarczej, 
 • tworzenia optymalnych warunków dla osób fizycznych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej,
 • realizacji funduszu sołeckiego,
 • prowadzenia programu ?Odnowa wsi?,
 • współpraca z mieszkańcami w zakresie informowania dotyczącego dostępności programów pomocowych.

 

STANOWISKA SAMODZIELNE 

RADCA PRAWNY

I piętro, pokój nr 9
tel. (77) 431 67 91

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

parter, pokój nr 3
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (77) 431 67 91 wew. 190

INFORMACJA I PROMOCJA

parter, pokój nr 5a
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Ĺźeby go zobaczyć.  
tel. (77) 431 67 91 wew. 150

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

II  piętro, pokój nr 13
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (77) 431 67 91 wew. 190

PEŁNOMOCNIK DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH / ZWALCZANIA NARKOMANII 

II piętro, pokój nr 15
Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.(77) 431 67 91 wew. 170

 

OtwĂłrz